Privacy statement / Privacy verklaring

Statement/verklaring Stichting MuziekCentrumWestland

De Stichting MuziekCentrumWestland (hierna te noemen: MCW) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement/ Privacy Verklaring geeft MCW informatie over hoe MCW omgaat met persoonsgegevens.

MCW wil voldoen aan de nieuwe wetgeving verwoord in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. MCW wil dan ook van een ieder die middels het huren van een ruimte bij MCW gebruik maakt van de faciliteiten van MCW alsmede de vrijwilligers die actief zijn bij/voor MCW, de privacy waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat MCW in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel c.q. de doelen en type persoonsgegevens wordt/worden nader aangegeven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als MCW deze nodig heeft voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan gegevens van minderjarigen;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en MCW u daarop wil wijzen en deze ook wil respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacy verklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact wil hebben met ons kan dit via onderstaande contactgegevens:

Administratie Stichting MuziekCentrumWestland
e-mail: administratie@muziekcentrumwestland.nl

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door MCW verwerkt om, te weten wie er een of meerdere oefenruimtes huurt, en voor eventueel contact op te nemen voor het uitnodigen of mee te doen bij evenementen die MuziekCentrumWestland organiseert.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht, geboortedatum en geboorteplaats;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam Band.

Slechts de navolgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gevraagd bij de vaste contractbands:

 • kopie paspoort;
 • bankgegevens.

Verstrekking aan derden

Stichting MuziekCentrumWestland zal de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo zal bij ernstige intimiteiten en strafbare feiten aangifte worden gedaan bij de politie. Ook zal meegewerkt worden met de politie in het kader van een onderzoek als MCW verplicht is tot medewerking. Tot slot kan MCW persoonsgegevens delen met derden mits u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming is gegeven.

Bewaartermijn

MCW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan drie jaren na actief aanwezig te zijn geweest bij de stichting. MCW maakt hier uitzondering op voor het nakomen van verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

MCW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als voorbeelden zijn te noemen:

 • De medewerkers van MCW, die toegang hebben tot deze gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding en zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Op de systemen wordt gewerkt met toegangsbeveiligingen waarbij gebruik gemaakt wordt van gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid;
 • Regelmatig vinden back-ups van de persoonsgegevens plaats om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Regelmatig vinden testen en evaluatie van de genomen maatregelen plaats.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door MCW of door een van onze verwerkers. Genoemd recht is mede mogelijk door contact op te nemen met MCW, administratie@muziekcentrumwestland.nl.

Klachten

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van ons privacy statement/ privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met ons op. Zie bovenstaand adres.